Adatvédelmi Szabályzat

 

Bevezetés

Kovácsné Komár Katalin egyéni vállalkozó (a továbbiakban adatkezelö) a Kató Fotó-Optika és Dániel Optikai Szalon tulajdonosa tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a vele kapcsolatba kerülö vásárlók és partnerek adatainak biztonságát szolgálja, a kötelezö jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

AZ ADATKEZELÖ ADATAI:

Cégnév: Kovácsné Komár Katalin egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 3494601

Adószám: 44523600-2-24

Székhely: 5540. Szarvas, Szent László u. 11.

Telephely:

Kató Fotó-Optika, 5540. Szarvas, Szabadság út 28/2.

Dániel Optikai Szalon, 5540. Szarvas, Kossuth u. 34.

E-mail cím: katooptika1993@gmail.com

Honlap: www.katooptika.hu

 

Az Adatkezelö a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelö biztonságos adatkezeléshez szükségesek. A jelen szabályzat a következö hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

- 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történö védelméröl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséröl

- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséröl és védelméröl

 

Az Adatkezelö vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelö fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

 

ÉRTELMEZÖ RENDELKEZÉSEK

 

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következö jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megörzi e minöségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthetö azonosíthatónak, ha öt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetöleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzö tényezö alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelötájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körü vagy egyes müveletekre kiterjedö – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelö: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely müvelet vagy a müveletek összessége, így különösen gyüjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzök rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történö hozzáférhetövé tétele. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történö hozzáférhetövé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idöre történö korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési müveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a müveletek végrehajtásához alkalmazott módszertöl és eszköztöl, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet, aki vagy amely szerzödés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzödést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelövel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzödés alapján az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 

ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhetö, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhetö, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözö adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévö adatkezelö vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehet?vé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetöleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelö szintü védelme. Kötelezö adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendö adatok körét és megismerhetöségét, az adatkezelés idötartamát, valamint az adatkezelö személyét az adatkezelést elrendelö törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg. Törvény közérdekböl – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelövel írásban kötött szerzödés keretében is megadhatja a szerz?désben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerzödésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendö adatok meghatározását, az adatkezelés idötartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerzödésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerzödésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A személyes adatok védelméhez füzödö jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez füzödö más érdekek, ideértve a közérdekü adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelö a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhasznált adatok köre:

Az adatfelhasználás célja:

Egészségügyi szolgáltatás, vásárlás, ügyfélkapcsolat

Az érintettek köre:

Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek érintettek, akik megrendel?ként, vásárlóként vagy elöjegyzöként önkéntesen adatot szolgáltatnak.

Az érintettekre vonatkozó adatok leírása:

Az adatok kezelésének idötartama:

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelötöl nem kéri. A vásárlás folyamán készült számla az ügyfél által megadott adatokkal a hatályos számviteli törvényben meghatározott idöszakra tárolásra kerül.

 

Az adattovábbítás célja:

 

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

 

Az adatokat megismerö személyek köre, adatfeldolgozás:

Az adatokat elsödlegesen Kovácsné Komár Katalin egyéni vállalkozó, illetve a Kató Fotó-Optika és a Dániel Optikai Szalon belsö munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Az adatok tárolása kizárólag papír alapon történik.

 

A vállalkozás weboldala www.katooptika.hu semmilyen adat tárolására nem szolgál, így IP címet és egyéb adatot nem rögzít. Tájékoztatás céljából van.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséröl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – az Adatkezelö bármelyik elérhetöségén. Az érintett kérelmére az Adatkezelö tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatfeldolgozó nevéröl, címéröl (székhelyéröl) és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységéröl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelö köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idö alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthetö formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelö személyes adatot az Adatkezelö helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelö törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerüen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszünt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésröl és a törlésröl az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellözhetö, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelö vagy az adatátvevö jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetövé teszi. Az Adatkezelö – az adatkezelés egyidejü felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idön belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéröl a kérelmezöt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelö köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetöleg az annak alapján tett intézkedésekröl értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelö ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetöséggel, panasszal a következö elérhetöségeken lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: www.naih.hu

 

Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekröl az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenörzi. A megadott adatok megfelelöségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelösséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címröl kizárólag ö vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illet?leg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetöleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Kovácsné Komár Katalin ev-t.

Használati feltételek

A http://www.katooptika.hu az itt ismertetett feltételekkel bocsátja a portált alkalmazottainak, megbízottjainak és felhasználóinak a rendelkezésére.
A portál más portálokhoz, webhelyekhez is biztosíthat elérést. A http://www.katooptika.hu nem vállal felelösséget ezen webhelyek tartalmáért, illetve ezek használatáért.
A portálon megjelent információkat bárminemü garancia vállalása nélkül  jelentetjük meg. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelösséget  a portálhoz történt hozzáférésböl, a portál használatából vagy bármilyen  más, a portállal összefüggö cselekményböl eredö bármilyen jellegü közvetlen vagy közvetett kárért.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a portál tartalmát bármikor, értesítés  nélkül megváltoztassuk, módosítsuk, vagy frissítsük.
A portál szoftver védelmi programrészeket is tartalmaz. Ezen programrészek  állandóan müködésben vannak. Ha ezek a programrészek szerverünk illetve  szoftverünk elleni támadási kísérletet észlelnek, akkor az internetes  technológia használatából adódóan rendelkezésre álló összes lehetséges  adatot begyüjtjük, amelyet felhasználhatunk arra, hogy felderítsük, valóban  támadási kísérletröl volt-e szó. Ha feltevésünk beigazolódik, és szükségesnek  látjuk, akkor a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek alapján járunk el."

Rólunk | Használati feltételek | Oldaltérkép | Kapcsolat

© 2011 Kató Fotó-Optika